Back

ለቴሌኮሙኒኬሽንና ለሬድዮ መገናኛ መሣሪያዎች፣ ለሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም፣ በግል ዘርፍ ለሚሰጡ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎቶችና ለሌሎች ፈቃድ ክፍያዎች የወጣ መመሪያ

Download Resource

Resources Resources

Frequently Viewed Frequently Viewed